For english, please scroll down to the bottom of this page.

Algemene voorwaarden ijSWIM 2020

 1. ijSWIM is een initiatief en programma van de stichting ijSWIM.
 2. ijSWIM vindt plaats als de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt.
 3. Hoewel de stichting ijSWIM verantwoordelijk is voor de inhoud van het ijSWIM programma en de inhoud van de website www.ijswim.nl, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 4. De penningmeester van de stichting ijSWIM houdt – met behulp van de speciaal voor dit initiatief geopende projectadministratie – toezicht op de inkomstenstroom en de kosten.
 5. Aan alle inschrijvers zal – middels een daartoe strekkende verklaring – bij inschrijving worden verzocht om in te stemmen met de verwerking van hun persoonsgegevens, voor zover deze verwerking nodig, is voor de organisatie van het bij sub 2 genoemde evenement. Alle persoonsgegevens worden door de stichting ijSWIM conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.
 6. De stichting ijSWIM behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van ijSWIM 2020.
 7. De stichting ijSWIM behoudt zich het recht voor om zonder reden van opgaaf na 30 augustus 2020 het ijSWIM programma te beëindigen.
 8. De stichting ijSWIM behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden, slechte waterkwaliteit of een watertemperatuur lager dan 15 graden, het evenement te annuleren en/of uit te wijken naar een alternatieve locatie of starttijd. Inschrijfgelden worden alleen bij volledige annulering teruggestort, onder aftrek van gemaakte out-of-pocketkosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deelnemen

 1. Iedere deelnemer is bij registratie op 30 augustus verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit, en de risico’s van aanvaringen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 2. Er kunnen maximaal 200 individuele deelnemers meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting ijSWIM besluit om dit aantal aan te passen.
 3. Elke individuele deelnemer (minimaal 18 jaar en ouder, niet zwanger en gezond, zie ook punt 5 hierna) die zich individueel inschrijft, betaalt € 25,00 inschrijfgeld (inclusief 21% btw)
 4. Een deelnemer is minimaal 18 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke deelnemer zal voor de start worden gevraagd dat als zodanig te verklaren.
 5. Een deelnemer is verplicht – om op de dag van het evenement (30 augustus 2020) – een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied.
 6. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.ijswim.nl. Is de betaling niet binnen 10 dagen na inschrijving juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 7. Deelname aan de ijSWIM, JONGEREN ijSWIM of KIDS ijSWIM en/of de georganiseerde trainingen voorafgaand aan de ijSWIM, is voor alle deelnemers op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de ijSWIM op 30 augustus 2020 of op of tijdens de side events en voorafgaand aan de ijSWIM.
 8. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.

Prijzen deelnemers

Van iedere deelnemer aan de ijSWIM wordt via een digitale klok de tijd geregistreerd. Na afloop van het event vindt een prijsuitreiking plaats voor de snelst deelnemende man/vrouw uit de zogenoemde wedstrijdwave. Ook al worden er in de overige waves snellere tijden gezwommen, dan tellen deze niet mee voor de prijsuitreiking.

Side event: JONGEREN ijSWIM & KIDS ijSWIM

 1. Op 30 augustus 2020 organiseren we in de ochtend een side event voor kinderen en jongeren in de leeftijdscategorie 8 tot 12 jaar en 12 tot 18 jaar.
 2. Het inschrijfgeld hiertoe bedraagt €12.50 voor jongeren en een kind met begeleider. Alle KIDS krijgen een “SafeSwimmer” waar verplicht mee gezwommen moet worden in bruikleen.
 3. Iedere begeleider van het kind (8 t/m 12 jaar) wordt bij registratie op 30 augustus 2020 verplicht een disclaimer te ondertekenen waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico van kind en begeleider. In deze disclaimer zal in het bijzonder aandacht worden gevraagd voor risico’s gemoeid met waterkwaliteit, en de risico’s van het zwemmen op een parcours dat weliswaar afgesloten is voor vaarverkeer maar waarop naast zwemmers zich ook  boards met lifeguards bevinden en boten aan de kade liggen. Deze disclaimer wordt bij het verstrekken van de startbescheiden per email elektronisch beschikbaar gesteld.
 4. Er kunnen maximaal 100 jongeren en 50 kinderen met begeleiders (dus 100 totaal) meedoen, tenzij het bestuur van de Stichting ijSWIM besluit om dit aantal te verhogen.
 5. Een deelnemer is verplicht – om op de dag van het evenement (30 augustus 2020) – een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Tezamen met het inschrijvingsbewijs vormt dit de toelating tot het startgebied.
 6. Een kind is tussen de 8 jaar en 18 jaar oud en dient minimaal – aantoonbaar – in het bezit te zijn van diploma A en B  en gezond te zijn. Wij adviseren daarbij sterk om te zwemmen met een wetsuit of shorty. Een deelnemend kind (tussen 8 en 12 jaar) zwemt altijd onder begeleiding van een volwassen die hij/zij bij inschrijving heeft opgegeven. Een begeleider is minimaal 18 jaar, mag niet zwanger zijn of gezondheidsproblemen hebben. Aan elke begeleider zal voor de start worden gevraagd dat als zodanig te verklaren. Indien de begeleider niet de ouder van het kind is, dient de ouder een machtiging voor de betreffende begeleider op de vrijwaringsverklaring te ondertekenen.
 7. Stichting IJ-SWIM adviseert de deelnemers van de KIDS ijSWIM en JONGEREN ijSWIM met klem om met een wetsuit of shorty te zwemmen. Bij te lage watertemperaturen kan het vanuit de organisatie het dragen van een wetsuit of shorty verplichten.
 8. Het inschrijfgeld wordt direct bij inschrijving ingehouden via het betalingssysteem op www.ijswim.nl. Is de betaling niet binnen 10 dagen na inschrijving juist voldaan, dan vervalt het deelnamerecht.
 9. Is een individuele deelnemer vanwege familieomstandigheden of gezondheidsproblemen verhinderd om op 30 augustus 2020 te verschijnen, dan zal, na overhandiging van een rechtsgeldige verklaring, het inschrijfgeld worden geretourneerd. Deelnemer dient hiertoe via info@ijswim.nl contact op te nemen met de organisatie.
 10. Deelname aan de ijSWIM, JONGEREN ijSWIM of KIDS ijSWIM is op eigen risico. De organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband houdt met bezoek aan of deelname aan de JONGEREN ijSWIM of KIDS ijSWIM op 30 augustus 2020 of op of tijdens de side events /trainingen voorafgaand of op 30 augustus 2020.
 11. Startbewijzen mogen niet worden afgenomen om door derden voor promotionele of commerciële doeleinden te worden ingezet.
 12. De organisatie van de JONGEREN ijSWIM &  KIDS ijSWIM vindt alleen dan plaats indien de Gemeente Amsterdam de daartoe benodigde vergunning heeft verstrekt.
 13. De stichting ijSWIM behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het programma door te voeren of het evenement, bijvoorbeeld bij slechte weersomstandigheden, slechte waterkwaliteit, een lagere watertemperatuur dan 15 graden of te weinig animo te annuleren.

 


Terms and conditions

1. The ijSWIM event is an initiative of the ijSWIM foundation.
2. ijSWIM will take place only if all necessary permits are provided by the municipality of Amsterdam.
3. The ijSWIM foundation reserves all rights of all published content on this website.
4. A professional treasurer monitors all financial matters of the foundation.
5. The ijSWIM foundation will be using your personal data conforming to the Dutch law Wet Bescherming Persoonsgegevens. By signing-up for the event, you allow the foundation to use your personal data for critical components such as time measurement and reporting of the winners.
6. The ijSWIM foundation reserves every right to, at all times, make any changes to the event program.
7. The ijSWIM foundation reserves every right to, after August 30th 2020, end the event without any notice to the contestants.
8. The ijSWIM foundation reserves every right, when conditions are not optimal – such as bad weather or a water temperature under 15 degrees Celsius – to cancel the event or to organize the event at a different location with different start times. A refund will only be done in the case the event is fully canceled, with deduction of out-of-pocket payments made by the foundation.

Participating in the event

1. Every contestant is obliged to sign a disclaimer aka waiver that underlines participating in this event is fully at own risk.
2. The maximum number of contestants for this event is set at 300, unless the IJ-SWIM foundation decides to increase the number.
3. Every contestant signing up pays a registration fee of 25 euros (incl. 21% VAT).
4. Participating and contesting in the ijSWIM can be done by anybody 18 or older, not pregnant, and who has no known health issues.
5. Contestants are obliged to bring a form of official ID with them on August 30th 2020. Together with the registration confirmation, it grants you access to the event area.
6. The payment of the registration fee will be taken immediately from your bank account when signing-up via www.ij-swim.nl. In case the payment to the IJ-SWIM foundation is not made within 10 days after signing up, your right to participate automatically expires.
7. In case a contestant can’t participate on August 30th 2020 due to unforeseen circumstances such as a family crisis or due to illness, the event organization will consider a refund of the registration fee in the case tat relevant evidence can be provided to info@ijswim.nl.
8. Participating in the ijSWIM, JONGEREN ijSWIM, or KIDS ijSWIM and/or any other organized practice swims prior to any of these events is undertaken fully at yourown risk.
9. Start numbers cannot be used for commercial and/or promotional benefits or goals.

Prizes

The event has a time measurement system in place. Every contestant will be equipped with a chip, which registers your swimming time. From every “start wave”, there will be a female and a male winner.

Side event: JONGEREN ijSWIM and KIDS ijSWIM

1. For all kids in the age group of 8 to 12 and the group of 12 to 18 years old, a separate event will be organized in the morning of August 30th 2020.
2. For kids in the age group of 8 to 12 years old, the registration fee is 12,50 euros incl. an adult swimming buddy.
3. All kids will receive a “SafeSwimmer” which is mandatory to use.
4. Every adult swimming buddy will be obliged to sign a disclaimer aka waiver which states participating in this event is fully at own risk and at own risk of the child being accompanied.
5. The maximum number of contestants for this event is set at 100; 50 kids + 50 buddies, unless the ijSWIM foundation decides to increase the number.
6. Contestants are obliged to bring a form of official ID with them on August 30th 2020. Together with the registration confirmation, it grants you access to the event area.
7. All kids in the age group of 8 to 18 years old need to be able to prove ownership of swimming certificates known in The Netherlands as Diploma A and Diploma B. The child needs to be healthy. The adult swim buddy cannot be pregnant and needs to be healthy. In case the buddy is not a parent of the child, the parent needs to give authorization as indicated on the (to be signed) disclaimer aka waiver.
8. We strongly advise kids to swim in a wetsuit or shorty. The event organization reserves the right to, if needed, oblige this to all contestants.
9. The payment of the registration fee will be taken immediately from your bank account when signing-up via www.ij-swim.nl. In case the payment to the IJ-SWIM foundation is not made within 10 days after signing-up, your right to participate automatically expires.
10. In case a contestant can’t participate on August 30th 2020 due to unforeseen circumstances such as a family crisis or due to illness, the event organization will consider a refund of the registration fee in the case that relevant evidence can be provided to info@ij-swim.nl.
11. Participating in the ijSWIM, JONGEREN ijSWIM or KIDS ijSWIM and or any other organized practices is fully at own risk.
12. Start numbers cannot be used for commercial and/or promotional benefits or goals.
13. JONGEREN ijSWIM will take place when all necessary permits are provided by the municipality of Amsterdam.
14. The ijSWIM foundation reserves every right to at all times make any changes to the event program or, when not enough contestants, to cancel the event.